Xth Toppers


Home / Xth Toppers

Xth Toppers

Toppers( 2021 - 2022)

Shrey Singh Nayal
97.2%

Sejal Singh
98.%

Nisshchaya Rathi
98.2

Saayam Singh
99.6%
Toppers( 2019 - 2020)

BHARAT KOHLI
(97.4%)

MANASVI AGARWAL
(97.4%)

AVADH SAXENA
(96.4%)

SANTOSH AGARWAL
(96.0%)

NIYATI SHARMA
( - )

ANUSHKA YADAV
( - )